Аналіз регуляторного впливу проекту рішенняРуднянськоїсільської ради «Про внесення змін до рішення Про місцевіподатки і збори на 2014 рік»Аналіз регуляторного впливу

проекту рішенняРуднянськоїсільської ради

«Про внесення змін до рішення Про місцевіподатки і збори на 2014 рік» 

  1. Визначення і аналізпроблеми, яку передбачаєтьсярозв’язати шляхом державногорегулювання

У зв’язкуізнабраннямчинності з 1 січня 2011 року Податкового кодексу України (далі – Кодекс), втратоючинності Закону Українивід 21.12.2000 №2181-Ш «Про погашеннязобов’язаньплатниківподатків перед бюджетами та державнимицільовими фондами», Декрету КабінетуМіністрівУкраїнивід 20.05.1993 «Про місцевіподатки та збори» Руднянськоюсільською радою розроблено проект рішеннясільської ради «Про внесення змін до рішення Промісцевіподатки і збори на 2014 рік». Згідноіз пунктом 12.3 статтею 12 Кодексу та пункту 24 частини 1 статті 26 законодавчозакріплено право органівмісцевогосамоврядуваннявстановлюватимісцевіподатки та збори в межах своїхповноважень.

2.      Цілі державного регулювання

 

Цілями регуляторного акта є:

-          запровадженнямісцевихподатків і зборіввідповідно до Кодексу та затвердженняПоложень про них;

-         збільшеннянадходжень по місцевимподаткам і зборамдосільського бюджету.

-         направленнядодатковихкоштів на здійсненняпрограмсоціально-економічногорозвитку, збільшенняфінансуваннясоціальноїсфери.

  1. Визначення та оцінкаусіхприйнятихальтернативнихспособівдосягненнявстановленихцілей з аргументацієюперевагобраного способу

Альтернативищодовирішенняданоїпроблеминемає, оскількивідповідно до Податкового Кодексу Україниорганимісцевогосамоврядуваннясамостійновстановлюють і визначають порядок сплатимісцевихподатків і зборіввідповідно до переліку і в межах установленихграничнихрозмірів ставок.

Обранийспосіб:

- відповідаєвимогам чинного законодавства;

- забезпечуєдосягненняцілейдержавногорегулювання;

- забезпечуєреалізаціюпринципівдержавноїрегуляторноїполітики;

- повністювідповідає потребам у вирішенні проблем;

- встановлює порядок нарахування і сплати та розміри ставок місцевихподатків і зборів, щонадходять до місцевого бюджету.

4.      Механізмреалізації мети

-          приведення умов оподаткування до діючогозаконодавства;

-           затвердженнякоефіцієнтів для обчисленнярозміру ставок по місцевихподатках і зборах з врахуваннямтериторіальногомісцезнаходження та іншихфакторів, щовпливають на обчислення.

  1. Обґрунтуванняможливостідосягненняпоставленихцілейуразізатвердження   запропонованого регуляторного акта і оцінкаможливостіпроведення і виконаннявимог регуляторного акта

Затвердженнямісцевихподатків та зборів  забезпечить  направленнядодатковихкоштів на здійсненняпрограмсоціально-економічногорозвитку, збільшенняфінансуваннясоціальноїсфери.

  1. Визначенняочікуванихрезультатівухваленнязапропонованого регуляторного акта

Регулювання. впливає на кожнуізтрьохбазових сфер: інтересигромадян та суб’єктівгосподарювання, інтересидержави, органу місцевогосамоврядування.

  1. Обґрунтуваннязапропонованоготермінудії регуляторного акта

Пропонуєтьсявстановити  строк діїзапропонованого регуляторного акта 1 рік

  1. Визначенняпоказниківрезультативності регуляторного акта

Показникамирезультативностізапропонованого проекту рішеннясільської ради є:

1. Виявленнярозмірунадходження в сільський бюджет внаслідокприйняттязапропонованого проекту рішеннясільської ради.

2. Кількістьплатниківмісцевихподатків та зборів, на якихпоширюватиметьсядіязапропонованогорегуляторного акту.
3. Рівеньпоінформованостісуб’єктівгосподарювання з основнихположень регуляторного акту.
Визначенняспособів, за допомогоюякихздійснюватиметьсявідстеженнярезультативності регуляторного акта уразійогоухвалення

Відстеженнярезультативності регуляторного акта буде здійснюватисяспеціалістамивиконкомуРуднянськоїсільської ради на  підставістатистичнихданихвиходячиіззазначених  показниківрезультативності. Базовевідстеженнярезультативності проводиться до набрання ним чинностіспеціалістамивиконкомуРуднянськоїсільської ради.

 

             Секретарсільської ради                                                            Н.І.Макаренко