Про тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг бюджетних коштів Руднянської сільської радиПроект

 

РУДНЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського  району   Київської  області

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Дев’ятої чергової  сесії VІІ скликання

 

Від___ жовтня 2016  року                                                       № ____

 

Про тендерний комітет з організації
та проведення процедур закупівель товарів,
робіт і послуг  бюджетних коштів
Руднянської сільської ради

Керуючись Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Руднянська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити склад тендерного комітету з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за  державні кошти Руднянської сільської ради (додаток 1).                                                                                             2. Затвердити Положення про тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти  Руднянської сільської ради (додаток 2).                                                                                      3. Рішення сесії від 30.01.2013р. за №181 вважати таким, що втратило чинність.                                                                                                                  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  сільського  голову Карчевського О.П.

 

 

Сільський голова                                                  О.П.Карчевський

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      Додаток 1

                ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                                 рішенням дев’ятої сесії
VIІ скликання
Руднянської сільської  ради
                                                                                                         №  від  жовтня 2016 р.

 

 

 

СКЛАД
тендерного комітету з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
 

 

Карчевський Олександр Павлович - голова комітету, сільський голова;

Члени комітету:

Зіненко Альона Олександрівна – головний бухгалтер;

Волощук Світлана Вікторівна  - депутат сільської ради;

Герус Любов Володимирівназемлевпорядник сільської ради

Москаленко Марія Петрівна  - завідуюча ДНЗ «Берізка»;

 

 

 

 

Секретар сільської ради       Н.І.Макаренко

 

 

Додаток № 2

До рішення Руднянської

сільської ради

від___жовтня2016 №___

 

ПОЛОЖЕННЯ

про тендерний комітетабо уповноважену особу з організації та проведення процедур закупівель товарів,робіт і послуг з бюджетних коштів Руднянськоїсільської ради

 

I. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету Руднянської сільської ради  та уповноваженої особи, а також їх права, обов’язки та відповідальність.

1.2. Тендерний комітет (далі – комітет) – службові (посадові) та інші особи, призначені за рішенням ради відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

1.3. Уповноважена особа  −  посадова особа органу місцевого самоврядування , визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом на підставі  трудового договору (контракту).

1.4. Не може бути одночасновизначеновідповідальними за організацію та проведення одних і тих самих процедур закупівель тендерний комітет та уповноважену особу .

1.5. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.6. Метою діяльності уповноваженої особи є організація та проведення процедур закупівлі в інтересах Руднянської сільської ради  на засадах об’єктивності та неупередженості.

 

1.7. Комітет і уповноважена особа у своїйдіяльностікеруютьсяЗаконом, іншими нормативно-правовими актами з питаньпублічнихзакупівель та цимПоложенням.

 

ІІ. Засади діяльності тендерного комітету

 

2.1. Руднянська сільська рада  для організації та проведення процедур закупівель створює тендерний  комітет.

Положення про комітет , склад комітету, зміни до складу затверджується рішенням сільської ради.

 До складу комітету входять не менше п’яти осіб.

2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається замовником, та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.

2.4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов’язки голови комітету на період своєї відсутності).

За відсутності секретаря комітету його обовязки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та  вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

 

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

2.8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

2.9. Члени комітету мають право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

виносити питання на розгляд комітету;

прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

одержувативідструктурнихпідрозділівзамовникаінформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

вносити свою окрему думку допротоколівзасіданькомітету;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

здійснюватиіншідії, передбачені Законом.

2.10. Члени комітетузобов'язані:

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.11. Голова комітету:

організовує роботу комітету;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

2.12. Секретар комітету забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

2.13. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

2.14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету несуть відповідальність згідно із законами України.

2.15. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

 

ІІІ. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи

 

3.1. Уповноважена особа здійснюєдіяльність на підставіпосадовоїінструкціївідповідно  до норм трудового законодавства.                                               У разіукладення трудового договору, такийдоговірможеукладатися на встановленийчиневизначений строк за погодженнямзамовника та уповноваженої особи  або на час організації та проведення процедур (процедури) закупівель.                                                                                                            3.2. Не можутьвизначатисяуповноваженими особами посадові особи та представникиучасників, члени їхніхсімей, а такожнароднідепутатиУкраїни, депутатиВерховної Ради АвтономноїРеспублікиКрим та депутатиміської, районної у місті, районної, обласної ради.                                               3.3. Під час організації та проведення процедур закупівель уповноважена особа не повинна створювати конфлікт між інтересами замовника та учасників чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

У разінаявностізазначеногоконфліктууповноважена особа інформує про цесільського голову, якийприймаєвідповіднерішеннящодопроведенняпроцедури без участітакої особи.                                                                                   3.4.  Замовник має право визначити одну, двох чи більше уповноважених осіб у залежності від обсягів закупівель.                                                                            3.5. У разі визначення однієї уповноваженої особи замовник має право визначити особу, яка буде виконувати обов’язки уповноваженої особи в разі її відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці).                  3.6. Уповноважена особа  повинна мати:                                                                вищуосвіту;                                                                                                                не меншедвохроківдосвідуроботи у сферізакупівель;                                             належнийобсягзнань чинного законодавства у сферіпублічнихзакупівель та практика йогозастосування.                                                                                             У залежності від обсягів та предмета закупівлі уповноваженій особі доцільно орієнтуватися в одному чи декількох питаннях:                                              в основах сучасного маркетингу, кон’юнктурі ринків товарів, робіт і послуг та факторах, що впливають на її формування, а також джерелах інформації про ринкову кон’юнктуру;                                                                                                    у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які закуповуються замовником;                                                                                              у видах, істотних умовах та особливостях укладення догорів про закупівлю товарів, робіт і послуг тощо.                                                                                        3.7. Оплата праціуповноваженої особи (осіб) здійснюється на підставізаконів та інших нормативно-правовихактівУкраїни, генеральної, галузевих, регіональнихугод, колективнихдоговорів. Розмірзаробітної плати уповноваженої особи (осіб) визначається у трудовому договорі (контракті) відповідно до вимогзаконодавства.                                                                              3.8. У разі визначення двох і більше уповноважених осіб замовник може прийняти рішення щодо створення відповідного окремого структурного підрозділу та визначити керівника, який організовує роботу такого підрозділу.             3.9. Уповноважена особа  під час виконання своїх функцій керується наступними принципами:                                                                    добросовісна конкуренція серед учасників;                                          максимальна економія та ефективність;                                                              відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівлі;                                  недискримінація учасників;                                                                             об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;                                     запобігання корупційним діям і зловживанням.                                   3.10. Уповноважена особа :                                                                   складає та затверджує річний план закупівель;                                                      здійснює вибір процедури закупівлі;                                                              проводить процедури закупівель;                                                                  забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;                                                                                                         забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;                                                             забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до вимог Закону;                                                                   представляє інтереси замовника з питань, пов’язаних із здійсненням закупівель, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ;                                                                                                                      надає в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення;                  аналізує виконання договорів, укладених згідно із Законом;                            здійснює інші дії, передбачені Законом, трудовим договором  або розпорядчим рішенням замовника.                                                             3.11. Уповноважена особа  має право:                                                           брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися;                                                                      пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель;                               ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, оцінки поданих тендерних пропозицій, підготовки проектів договорів тощо;                                                                                                      приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі, та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи;                             вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов’язаних з організацією та проведенням процедур закупівель;                                                     брати участь у проведенні нарад, зборів з питань, пов’язаних з функціональними обов’язками уповноваженої особи (осіб);                                  давати роз’яснення і консультації структурним підрозділам замовника в межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи ;                                                                                                       здійснювати інші дії, передбачені Законом.                                3.12. Уповноважена особа  зобов’язана:                                                        дотримуватися норм чинного законодавства у сферіпублічнихзакупівель та цьогоПоложення;                                                                               організовувати та проводитипроцедуризакупівель;                               забезпечуватирівніумови для всіхучасників процедур закупівель;                          у встановленому Законом порядку визначатипереможців процедур закупівель.                                                                                                 3.13. Уповноважена особа  несе персональну відповідальність:                            за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів України;                                                                                                                    

за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;                                                                                          за порушення вимог, визначених Законом у сферіпублічнихзакупівель. 

 

Секретарсільської ради                         Н.І.Макаренко