Про встановлення місцевих податків і зборів на 2015 рік 

РУДНЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського  району   Київської  області

                               Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                      

 Від   ____   2014 року                                    №              

 

  Про встановлення  місцевих

податків і зборів  на 2015 рік

 

       З метою наповнення  бюджету сільської  ради, відповідно до Указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 03.07.1998р. N 727/98,  ст. ст. 266-268 Розділу ХІІ  “Місцеві податки і збори” Податкового Кодексу України , п. 24 ч. 1 ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,Закону України від 04.11.11 № 4014 – УІ «Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності», Закону України від 04.07.2013 № 403 – VII «Про внесення змін  до Податкового  кодексу України та інших законів України щодо суб’єктів нерухомості», Закону України від 27 березня 2014 року № 1664-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», враховуючи  висновки   і рекомендації  постійної  комісії  з питань планування, бюджету, фінансів і цін, реформування економіки, підтримки підприємства, середнього та малого бізнесу сесії сільської ради

                                     В И Р І Ш И Л А:

1.   Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності згідно з додатком 1 до цього Рішення, яке вступає в дію з 01.01.2015р.

 2.  До  отримання  в  податковому  органі  торгових  патентів,  у  тому  числі  пільгових  і  короткотермінових,  сплата  збору  за  провадження  деяких  видів  підприємницької  діяльності  здійснюється  за  ставками,  встановленими  у  додатку 1 до  цього  рішення.

 3. Внести зміни до рішення сільської ради від 11 листопада 2013 року

304 « Про внесення змін до рішення сесії «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2014 рік» за №260 від 31.07.2013р  , а саме:  в розділу  І Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», слова «житлова площа » в усіх відмінках замінити словами «загальна площа»  у відповідному відмінку.

 4. Встановити фіксовані ставки єдиного податку фізичним особам підприємцям, які здійснюють господарську діяльність, по всім видам господарської діяльності в межах населеного пункту (села), з розрахунку на календарний місяць:

- для першої групи платників єдиного податку – 10 % мінімальної заробітної плати;

- для другої групи платників єдиного податку – 20 % мінімальної заробітної плати.

 5.Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року та підлягає обов’язковому оприлюдненню на інформаційному стенді в приймальні сільської ради або на сайті Руднянської сільської ради.

 6.Контроль за виконанням цього  рішення покласти на постійну  комісію сільської ради  з питань планування, бюджету, фінансів і цін, реформування економіки, підтримки підприємства, середнього та малого бізнесу.

7. Копію цього Рішення із додатком направити в установленому порядку до органу державної податкової служби Броварського району

  Сільський голова                        А.Т.Кадирова

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                   Додаток 1

                                                         до рішення                                                                                   Руднянської сільської ради                                                                                                                                                         Броварського району,                                                                     Київської області

                                                                                        № 

 Розділ І.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 1.Платники податку:

          1.1.Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової нерухомості.

         1.2.Визначення платників податку в разі перебування об`єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

 а) якщо об`єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

 б)  якщо об`єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

 в) якщо об`єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

             2.Об”єкт оподаткування:

          2.1.Об”єктом оподаткування є об`єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.

          2.2.Не є об`єктом оподаткування:

 а) об`єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

 б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

 в) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об`єкта на одного платника податку;

 г) об`єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам , які відповідно до закону мають статус  багатодітних або  прийомних, або малозабезпечених сімей,опікунів, піклувальників  дітей,  але не більше одного такого об`є кта на сім`ю, опікуна, піклувальника.

 г) гуртожитки.

 д) об`єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями(батьками), але не більше одного такого об`єкта на дитину.

             3.База оподаткування:

          3.1.Базою оподаткування є загальна площа об`єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.

          3.2.База оподаткування об`єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом  на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

          3.3.База оподаткування об`єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток,  що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюються такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об`єкта оподаткування  на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об`єкт.

         3.4.У разі наявності у платника податку – фізичної особи більше одного об`єкта оподаткування , в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків) база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної загальної площі таких  об`єктів з урахуванням норм підпункту 4.1 пункту 4 цієї статті.

            4.Пільги із сплати податку:

         4.1.База оподаткування об`єкта/ об`єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

 а) для квартири/ квартир незалежно від їх кількості  – на 120 кв.метрів;

 б) для житлового будинку/ будинків незалежно від їх кількості  – на 250 кв.метрів.

 в) для різних видів об`єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток(у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), -  на 370 кв.метрів.

  Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 Пільги із сплати податку не надаються на об`єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

             5.Ставки податку:

           5.1.Встановити ставки податку у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати  в таких розмірах за 1 кв.метр  бази оподаткування:

 - для квартири/квартир, загальна  площа яких не перевищує 240 кв.метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв.метрів – 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

 - для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв.метрів, або житлового  будинку/будинків, загальна  площа яких перевищує 500 кв.метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

 -для різних видів об`єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких не перевищує 740 кв.метрів - 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

 -для різних видів об`єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких перевищує 740 кв.метрів ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

             6.Податковий період.

           6.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

             7.Порядок обчислення суми податку.

           7.1.Обчислення суми податку з об`єкта/об`єктів оподаткування, які перебувають  у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органам за місцем податкової адреси (місце реєстрації) власника  житлової нерухомості у такому порядку:

 а)за наявності у власності платника податку одного об`єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до пункту 4.1 пункту 4 цієї статті, та відповідної ставки податку;

 б)за наявності у власності платника податку більше одного об`єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об`єктів, зменшеної відповідно до підпунктів  «а» або «б»  підпункту 4.1 пункту 4 цієї статті, та відповідної ставки податку;

 в)за наявності у власності платника податку об`єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об`єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1. пункту 4 цієї статті, та відповідної ставки податку;

 г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної  площі кожного з об`єктів житлової нерухомості.

           7.2.Податкове повідомлення-рішення про суми/сум  податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об`єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за його податкової адреси (місцем реєстрації)  до 1 липня  року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

          Щодо новоствореного (нововведеного) об`єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою- платиком, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об`єкт. Контролюючий орган  надсилає податкове повідомлення - рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення  права власності на такий об`єкт.

       Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об`єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення- рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

     Нарахування податку та надсилання ( вручення) податкових повідомлень- рішень про сплату податку фізичним особам- нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об`єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

         7.3.Платники податку  мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

  Об`єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

 Розміру загальної площі об`єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

 Права на користування пільгою із сплати податку;

 Розмір ставки податку;

 Нарахованої суми податку.

       У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

       7.4.Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання   фізичних осіб, зобов`язані до 15 квітня року, в якому набрала чинність  ця стаття ,  а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового(звітного ) кварталу подавати контролюючим  органам відомісті, необхідні для  розрахунку податку, за місцем розташування такого об`єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

      7.5.Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу  за місцезнаходженням об`єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою в порядку передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

       Щодо новоствореного (нововведеного) об`єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об`єкт.

             8.Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об`єкта оподаткування податком

          8.1.У разі переходу права власності на об»єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об`єкт, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

         8.2.Контролюючий орган  надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

           9.Порядок сплати податку.

         9.1.Податок сплачується за місцем розташування об»єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету    згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

    Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських ( селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і зборів.

           10.Строки сплати податку.

         10.1.Податкове зобов`язання за звітний рік з податку сплачується:

 а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 Розділ ІI. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

 1. Платники збору:

 1.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які провадять такі види підприємницької діяльності:

 а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

 б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

 в) діяльність у сфері розваг( крім проведення державних грошових лотерей)

 1.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

 а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

 б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

 в) фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

 г) фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

 ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

 д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

 е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

 є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

 ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

 з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

 2. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту:

 2.1. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

 а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

 б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

 в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

 г) сірників;

 ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

 2.2. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

 а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;

 б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

 в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

 г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

 ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, газ, освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

 д) проїзні квитки;

 е) зошити.

 2.3. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.

 При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

 3. Ставки збору:

 3.1. За провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановити ставку збору на території населеного пункту с. Рудні -  0,1 розміру мінімальної заробітної плати.

 3.2.  За  провадження  торговельної  діяльності  нафтопродуктами,  скрапленим  та  стиснутим  газом  на  стаціонарних,  малогабаритних  і  пересувних  автозаправних  станціях,  заправних  пунктах  - 0,4 розміру  мінімальної заробітної  плати.

 3.3. За здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць -  1,2 розміру мінімальної заробітної плати.

  3.4. За здійснення діяльності у сфері розваг на квартал:

 - для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати;

 - для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, - розмір мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);

 - для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда;

 - для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце

 3.5. За провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту - 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

 3.6. За провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день - 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

 3.7. Ставки збору округляються наступним чином - менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні.

 4. Порядок придбання торгового патенту:

 4.1. Для провадження передбачених цим Рішенням видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

 а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

 б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

 в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

 г) вид торгового патенту;

 ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

 д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

 е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

 є) період, на який придбається торговий патент.

 Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цього Рішення.

 4.2. Відомості, наведені в поданій податковому органу суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

 Звірка відомостей, наведених в поданій податковому органу суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред’явлені суб’єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

 У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

 4.3. Торговий патент видається особисто фізичній

особі - підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

 4.4. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

 У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.

 4.5. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

 4.6. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

 4.7. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб’єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент.

 Кількість короткотермінових патентів не повинна перевищувати кількості календарних днів року.

 4.8. Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них.

 4.9. Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

 5. Порядок та строки сплати збору:

 5.1. Сплата збору здійснюється платниками, які:

 а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

 б) здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

 в) здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

 г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

 ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів,  - за місцем провадження такої діяльності.

 5.2. Строки сплати збору:

 а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

 б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

 в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

 5.3. Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

 5.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

 5.5. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями  Податкового кодексу України.

 6. Порядок використання торгового патенту:

 6.1. Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:

 на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності - біля реєстратора розрахункових операцій;

 на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

 на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях.

 У приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри.

 6.2. Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду.

 6.3. Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

 6.4. Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

 6.5. Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.

 6.6. Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

 7. Строк дії торгового патенту:

 7.1. Торговий і пільговий патент, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг -

60 календарних місяців.

 7.2. Короткотерміновий торговий патент - від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

 7.3. Торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг - вісім календарних кварталів.

 7.4. У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цим Рішенням строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

            7.5. Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Рішення підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це  органу державної податкової служби Броварського району. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби Броварського району, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

   Секретар сільської ради                                               Н.І.Макаренко