Про затвердження Положення про постійні комісії Руднянської сільської ради
                                                                                                         ПРОЕКТ

 

Р У Д Н Я Н С Ь К А   СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського району   Київської  області

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

ІІ  чергової   сесії   VІІ скликання

 

 

від                     листопада    2015 року                                              № _____

 

 Про затвердження Положення

 про постійні комісії  Руднянської

 сільської ради

 

                         Відповідно зі ст. 46 п.13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»   сесія  сільської  ради

 

                                                        

 

                     В И Р І Ш И Л А :

 

 

             1. Затвердити  Положення  про постійні  комісії  Руднянської  сільської ради сільської  ради    (додається)

 

 

2.Зміни, доповнення до Положення вносяться по мірі необхідності сесією сільської  ради.

 

3.Положення про постійні комісії  сільської  ради набирає чинності з дня його прийняття та діє на термін сьомого  скликання.

 

 

 

 

 

 СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА     О.П.Карчевський

 

 

 

 

        

                                                                                                                                                                                       

                                                                              Додаток

                                                                             до рішення  чергової  ІІ сесії                      

                                                                             Руднянської   сільської ради  

                                                                             VІІ скликання                                    

 від «__»  листопада  2015р      за № ______

 

 П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії Руднянської сільської ради

 

 

І.  Загальні  положення

 

 

         І. І.  Постійні комісії ради  є органами ради, що обираються з числа  її депутатів для вчинення. Попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання. Здійснення контролю за виконанням рішень ради.

         І. 2. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

         І. 3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

         1.4. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, секретар  ради. Голова ради координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

         1.5. Голова  комісії, заступник голови комісії і секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії.

         1. 6. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії.

         1. 7. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

         1. 8. Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

          1. 9. Постійні комісії діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями сесій сільської ради, прийнятими у межах її компетенції, регламентом та цим Положенням.

          1. 10. Матеріально-технічне і організаційне забезпечення діяльності постійних комісій здійснюється виконавчим апаратом ради.

 

ІІ. Повноваження  постійних  комісій

 

            ІІ. І. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти соціально-економічного і культурного розвитку села і сільського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань на сесіях сільської ради з доповідями і співдоповідями.

 

            ІІ. 2. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, готують висновки з цих питань.

            ІІ. 3. Постійні комісії за дорученням ради, голови або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

            ІІ. 4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ необхідні матеріали і документи.

            ІІ. 5. Рекомендації постійних комісій підлягають обов»язковому розгляду органами, підприємствами, організаціями, посадовими особами, яким вони  адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

 

                                      

ІІІ. Порядок організації роботи постійних комісій

 

         

           ІІІ. І. Організація роботи постійної комісії села покладається на голову комісії,  Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об»єднаннями громадян  підприємствами  а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

           ІІІ. 2. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів, рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.  Питання які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій , а також  за дорученням ради, її голови,  секретаря ради розглядати постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях підписуються головами  відповідних постійних комісій.

           ІІІ. 3. Проект порядку денного чергового засідання постійної комісії формується  її секретарем і подається для узгодження голові постійної комісії.

           ІІІ. 4. Додаткові питання включаються до порядку денного засідання постійної комісії за рішенням  її голови, а у разі його відсутності – заступником голови постійної комісії.

           ІІІ. 5. Секретар комісії забезпечує участь членів постійної комісії  на засіданнях і не пізніше як за три дні  до дня засідання сповіщає їм дату, час і місце засідання, надає членам комісії і запрошеним матеріали, підготовлені для розгляду на черговому засіданні постійної комісії.

 

ІV. Порядок  підготовки документів  для розгляду

 на засіданні постійної комісії

 

 

        ІУ. І. Документи для розгляду на засіданні постійної комісії згідно з резолюцією  голови ради, його заступника або голови комісії готують структурні підрозділи сільської ради, уповноважені представники відповідних підприємств та організацій, керівники яких несуть персональну відповідальність за якість та своєчасність підготовки матеріалів.

        ІУ. 2. Комплект документів, який подається на розгляд засідання повинен складатися з проекту рішення постійної комісії, інформації або доповідної записки з обговорюваного питання, необхідного довідкового та аналітичного матеріалу, списку осіб, які запрошуються на засідання.

        ІУ. 3. Підготовлений комплект матеріалів подається секретареві комісії або працівнику виконавчого апарату  ради, який надає організаційну допомогу відповідній  комісії, в строки, вказані в резолюції голови ради,  секретаря ради або голови комісії.

               У разі , коли з поважних причин неможливо подати проект рішення та інші матеріали на розгляд постійної комісії встановлені терміни, перелік необхідних документів може бути скорочений головою ради або секретарем за письмовим поданням керівника відповідального структурного підрозділу, виконавця.

 

V.               Порядок проведення засідань постійних комісій

 

          У. І. Засідання постійних комісій скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

           У. 2. Члени постійної комісії беруть участь у засіданнях постійної комісії, як правило, особисто .

            У. 3. Порядок денний затверджується безпосередньо на засіданні постійної комісії.

             У. 4. Особи, запрошені на засідання з окремих питань, можуть виступати при їх обговоренні, вносити пропозиції, робити зауваження по суті обговорення питання, давати необхідні довідки. Після розгляду відповідного питання, рішення ці  особи в подальшій роботі постійної комісії участі не беруть.

              У. 5. В окремих випадках за відсутністю члена  постійної комісії з поважних причин, він може висловити свою позицію письмово.

              У. 6. За результати вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.  Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

 

 

 

 

VІ. Виконання рішень постійної комісії

 

                УІ. 1. Рекомендації постійних комісій підлягають обов»язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, якими вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.

                УІ. 2. Уразі недотримання  визначених термінів на ім.»я голови постійної комісії відповідними виконавцями подається доповідна записка з обґрунтуванням причин порушення термінів.

                 УІ. 3. Рішення щодо подальшого виконання рекомендацій, висновків постійної комісії приймає її голова.

                  УІ. 4. Контроль за виконанням висновків та рекомендацій постійної комісії здійснює секретар постійної комісії.

 

 

 

 

Секретар  сільської  ради       Н.І.Макаренко