Про затвердження Програми соціально- економічного, культурного і духовного розвитку територіальної громади с.Рудня на 2014 рікпроект

 

 

Р У Д Н Я Н С Ь К А   СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського району   Київської  області

 

Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять  восьмої   сесії   VІ  скликання

 

Від  25  грудня    2013 року                                                                        _____

 

 

  Про   затвердження Програми  соціально-

економічного, культурного і духовного

розвитку територіальної громади с.Рудня

на 2014 рік

 

                  Заслухавши  інформацію  сільського  голови  Кадирової А.Т .про Програму соціально-економічного, культурного і духовного розвитку  територіальної громади  села Рудня на 2014 рік , відповідно  до  п.22 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  сесія  сільської  ради

 

                                       В И Р І Ш И Л А : 

 

                       

                 1.Затвердити  Програму  соціально-економічного, культурного і духовного розвитку   територіальної громади  с. Рудня на  2014 рік . (додається)

 

                 2.Рекомендувати  сільській  раді:

               

                 2.1.Довести Програму соціально-економічного, культурного і духовного розвитку територіальної громади с. Рудня на 2014 рік   до виконавців та забезпечити безумовне  її виконання.

                

                 2.2.На основі  програмних завдань узгодити цільові комплексні Програми за напрямками діяльності з метою їх спільного фінансування за рахунок коштів Державного, обласного, районного, сільського бюджетів, інших фондів розвитку.

                 

                2.3.Провести  обговорення  Програми соціально-економічного, культурного розвитку  територіальної громади села на 2014 рік   на  оперативних  нарадах  сільського голови   в установах та організаціях села.

 

                  

                 3.Контроль за  виконанням даного  рішення покласти на  постійну комісію з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

             

 

               

            СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА                                      А.Т.Кадирова

 

 

                                                                                                                          Проект

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО, КУЛЬТУРНОГО

І ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ

ГРОМАДИ  СЕЛА   РУДНЯ

 

 

на 2014 рік

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Рудня

 


 

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО, КУЛЬТУРНОГО І ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ С. РУДНЯ НА   2014  РІК.

 

І. Вступ

                    

       Програма соціально-економічного і культурного розвитку села Рудня на 2014 рік розроблена на основі положень Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування» , «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,  «Про планування і забудову територій», Постанови Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», методичних рекомендацій Броварської районної державної адміністрації з урахуванням  науково-технічного, інвестиційного і виробничого потенціалу територіальної громади, можливостей забезпеченості її матеріально-технічними та фінансовими ресурсами.

                 Програма є комплексною системою завдань та засобів їх виконання на 2014  рік, що визначає цілі та стратегію розв’язання соціальних і економічних проблем розвитку територіальної громади, задає комплекс конкретних, узгоджених заходів соціально-економічного, культурного і духовного розвитку громади, прогнозує динаміку основних показників.

                 Програма направлена на:

                 - реалізацію заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських умов розвитку громади, розв’язання соціально-побутових проблем населення, його соціального захисту;

                 - гармонійний та скоординований розвиток підприємництва, економіки та інфраструктури територіальної громади;

                  - скоординовану роботу сільської ради, виконавчого комітету, громадських і релігійних організацій, навчальних закладів та культурно-просвітницьких закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі та формування здорового способу життя;

                  - створення умов для гармонійного розвитку молоді, задоволення їх потреб в професійному самовизначенні, забезпеченні їх соціальних гарантій, виховання відповідальності перед суспільством та високої духовності;

                   - забезпечення стабільного і ефективного функціонування комунального господарства, матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та духовності.

 

                  

 

 

2.  Соціальна сфера

 

             Для збереження і відродження села, поліпшення якості та продовження тривалості життя населення, забезпечення сучасних умов проживання Руднянською територіальною громадою передбачено здійснення ряд практичних заходів.

          Особливого значення в умовах ринкових перетворень набули питання соціального захисту та соціального забезпечення мешканців населених пунктів  територіальної громади.

          Під опікою будуть залишатися, перш за все, найменш захищені верстви населення, яким держава гарантує мінімальні соціальні і матеріальні блага.

           Тому  постійна увага  виконкому Руднянської сільської ради направлена на  соціальний захист саме цих верст населення. Соціальна підтримка малозабезпечених громадян  буде проводитись відповідно до районної комплексної програми «Турбота». Її мета – вирішення питань організаційного матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового обслуговування малозабезпечених громадян, в тому числі, ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної   війни і праці, самотніх громадян похилого віку, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних та малозабезпечених сімей, які не в змозі  забезпечувати себе за рахунок власної трудової діяльності.

             У 2014 році буде продовжена  робота щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат із виплати заробітної плати працівникам підприємств і організацій громади та недопущення її в майбутньому.

 

3. Гуманітарна сфера

                

         В галузі освіти продовжується робота по виконанню комплексних цільових програм «Освіта Броварщини на період 2014 – 2015 років», «Обдарована дитина», «Вчитель», «Шкільний автобус». Руднянська ЗОШ     І-ІІІ ступенів буде забезпечувати навчання 225 учнів . У 2014 році в школі  буде  забезпечено харчуванням 108 учень.

              Пріоритетними напрямками соціально – економічного розвитку громади в галузі культури будуть збереження, відродження і розвиток української національної культури, зміцнення і примноження культурного потенціалу в селі, поліпшення естетичного та спортивного виховання молоді. Відновлення  вокального гуртка та підтримка вже діючого танцювального дитячого колективу. Буде забезпечено умови для проведення загальносільських свят: «День села», «Вечір зустрічі з випускниками», Різдвяні свята, День Перемоги, День Незалежності та інші . Мета цих заходів – розкриття творчого потенціалу та підтримка потягу до мистецтва різних верств населення, відродження українських народних традицій, звичаїв та обрядів, збереження національної культурної спадщини, організації дозвілля й урізноманітнення  форм культурного обслуговування населення села.

            Відповідно до затвердженої цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації» передбачається  і надалі посилення ролі фізичного виховання. Згідно проекту єдиного календарного плану спортивно – масових заходів на 2014 рік заплановано участь збірних команд села в районних змаганнях з таких видів спорту як, легка атлетика, футбол,  багатоборство.  Планується по можливості продовжити роботу по  залученню спонсорських коштів для підтримки футбольної команди.

              Стан здоров’я населення  характеризує його трудоресурсний потенціал, зумовлює рівень продуктивності праці в суспільстві та значною мірою впливає на перспективи його соціально-економічного розвитку. Тому  одним з основних напрямів діяльності виконкому сільської ради буде задоволення потреб населення в отриманні якісних медичних послуг.

               Нинішня мережа медичних закладів (медамбулаторія на 30 відвідувань та аптека) в основному задовольняє потребу в них населення громади. Разом з тим є необхідність побудування нової амбулаторії та створення  матеріально-технічної бази

 

 

4. Духовний розвиток

             

        Розбудова суверенної демократичної правової  держави потребує від органів місцевого самоврядування, громадських та релігійних органів вжиття заходів для розвитку у громадян духовності, виховання патріотизму, поваги та вивчення культурно-історичної спадщини рідного села. Тому виконавчий комітет сільської ради в 2014 році буде працювати над формуванням всебічно розвиненої, освіченої особистості, здатної до самовдосконалення, виховання у неї почуття відповідальності, високої духовності. Буде здійснюватись координація діяльності громадських, релігійних організацій, навчальних та культурно-просвітницьких закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі та формуванням здорового способу життя та запобігання негативному впливу на свідомість громадян інформації, що містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління та пияцтво. Реалізація Програми в частині розвитку духовності буде здійснюватись шляхом:

            -координації та сприяння активізації  роботи ЗОШ І-ІІІ ступенів, сільського будинку культури, релігійної громади, громадських організацій спрямованої на впровадження  в суспільну свідомість здорового способу життя, християнських цінностей, збереження та вивчення місцевої культури та духовної спадщини;

                 - продовження робіт  по побудові недільної християнської школи, гуртків за інтересами, дитячого центру творчості і підтримка їх діяльності;

                  - пропаганди здобутків національної культури та духовної спадщини, відродження національних свят та обрядів, популяризація спортивно-туристичних заходів.

                  Проведена робота дозволить забезпечити створення умов для реалізації творчого потенціалу населення села, особливо молоді, спрямування її на духовне, моральне, фізичне та культурне становлення і самовдосконалення. Збільшення кількості громадян, які займатимуться різними видами творчості, культурно-освітньої та спортивно-масової роботи, пропагандою християнських цінностей, що сприятиме підвищенню рівня  соціальної стабільності, забезпеченню зниження рівня злочинності. Дозволить також збагнути такі складні періоди в житті держави, як голодомор 1932-1933 років. Поширення духовної інформації зумовить необхідність підвищення рівня християнської освіченості громадян, організації виховної, культурно-спортивної роботи відповідно до сучасних потреб суспільства.

              

 

5. Розвиток реального сектору економіки

             

               Пріоритетними галузями економіки громади є птахівництво.

               На території ради розташована  Броварська  філія ТОВ «Комплекс Агромарс», яке спеціалізується на вирощуванні курчат-бройлерів. Ріст виробництва передбачається отримати за рахунок  більш інтенсивного використання виробничих потужностей, випуску конкурентноспроможної продукції, розширення та оновлення асортименту.

                На території громади проводиться вирощування основних сільськогосподарських культур: кукурудза, пшениця, ячмінь.

                 Населення  утримує   ВРХ : всього  45 голови,  в т.ч. корів 41. Свиней - 279.

             Основні ринки збуту сільськогосподарської продукції населенням – м. Київ,   м. Бровари.

                    Першочерговим завданням агропромислових підприємств громади на 2014 рік є нарощування обсягів виробництва, збереження аграрного потенціалу.

                    Приріст виробництва зерна буде здійснено  за рахунок збільшення урожайності зернових культур.

                  

 

6. Житлово-комунальне господарство, розвиток інфраструктури та соціальної   сфери

                  

              На території громади функціонує комунальне підприємство «Руднянське», яке надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, утримання прибудинкової території Комунальне підприємство обслуговує 11 багатоповерхових будинків із загальною кількістю  196 квартир, 91 приватний будинок  та комунальні об’єкти: ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ «Берізка», будинок культури, медамбулаторію, приватні магазини, хлібопекарню.

                  На території громади централізована мережа водопроводу становить 5,5 км. Планується відремонтувати  100 м водопроводу та з 2,8  км каналізаційних мереж   0,5 км, що дозволить якісно надавати вказані послуги.

                Планується продовжити роботу по заміні дерев’яних віконних рам на склопакети в ЗОШ І-ІІІ ступенів та утеплення фасаду і ремонту даху у ДНЗ «Берізка» та ЗОШ І-ІІІ ступенів, що значно зменшить втрати тепла.

 

7. Транспорт, зв’язок

           

                Підвезення  пасажирів  до населеного пункту здійснюють два  приватні підприємці мікроавтобусами  «Богдан» та  ЛАЗ.

               Перевезення пасажирів здійснюється щоденно 24 рейсами до райцентру та столиці і 18 рейсами до залізничної станції « Шевченкове».

                Існуюча транспортна мережа розроблена з урахуванням побажань жителів населеного пункту. Перевезення пасажирів автобусами на приміських та районних маршрутах здійснюється на конкурсній основі. Планується розширення транспортної мережі, продовження маршрутів до кінця центральних вулиць села.

                 Засобами зв’язку населення громади забезпечено частково. На території громади розташована 1 АТС з монтованою ємністю 50-200 номерів, задіяна ємність телефонної мережі 200 номерів (100%).Насиченість телефонних апаратів на 100 мешканців складає 9,0.                    

 

 

8. Розвиток підприємництва

 

                  Малий та середній бізнес, який діє на території громади, перетворюється на важливий сектор економіки, який суттєво впливає на забезпечення населення необхідними товарами та наданням послуг, забезпечує зайнятість населення та суттєво впливає на формування дохідної частини бюджету сільської ради.

                 Споживчий ринок займає одне з провідних місць в соціальній інфраструктурі громади. Торгівля забезпечує надходження до бюджету  значної частини коштів, сприяє зміцненню фінансової системи, є необхідною умовою розвитку виробництва. В селі Рудня  задовольняє  потреби населення 6 приватних магазинів, 3 кафетерії, 2 міні-пекарні .

                 В  2014  році продовжиться робота, спрямована на підтримку ринкових реформ, захист прав споживачів, упорядкування розміщення торгових об’єктів, посилення контролю за  дотриманням вимог законодавства при здійсненні закупівлі та продажу товарів.

                Платні послуги надаватимуть 2 перукарні та аптечний кіоск.

                Робота в галузі побутового обслуговування буде проводитись в напрямку сприяння роботі підприємств, що надають важливі види послуг населенню та стимулювання створення нових приватних підприємств побутового обслуговування.                 

                 За рахунок розвитку підприємництва на території громади в 2014 році планується створити 10 робочих місць .

             

9. Фінансове забезпечення Програми

                

         Забезпечити належне фінансування Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку територіальної громади села Рудня на 2014 рік і на період до 2015 року шляхом проведення організаційних заходів по збільшенню надходжень до бюджетів та благодійних фондів:

-         провести інвентаризацію суб’єктів підприємницької діяльності на предмет виконання дозволів, наданих їм при започаткуванні діяльності;

-         здійснити реєстрацію всіх суб’єктів підприємницької діяльності за місцем їх розміщення;

-         ініціювати створення в територіальній громаді  благодійного фонду для акумулювання коштів інвесторів на виконання прийнятих Програм (постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2000року №1930);

-         сприяти своєчасній виплаті реальної заробітної плати суб’єктами підприємницької діяльності, сплати податків і всіх обов’язкових платежів.