Про тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг бюджетних коштів Руднянської сільської радиМалий герб України

РУДНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 XXІ  сесіїVІ скликання

 

Від  30 січня 2013  року                                                         

 

Про тендерний комітет з організації
та проведення процедур закупівель товарів,
робіт і послуг  бюджетних коштів
Руднянської сільської ради

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", сесіясільської ради

                                             ВИРІШИЛА:

1. Затвердити склад тендерного комітету з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за  державні кошти Руднянської сільської ради (додаток 1).

2. Затвердити Положення про тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти  Руднянської сільської ради (додаток 2).

3. Рішення сесії від 22.01.2013р. за №181 вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  сільського голову Кадирової А.Т.Сільський голова
А.Т. Кадирова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням
XXІ сесії VІ скликання
Руднянської сільської  ради
  від 30 січня 2013р

ПОЛОЖЕННЯ

про комітет з конкурснихторгівРуднянської сільськоїради


I. Загальніположення

1. Комітет з конкурсних торгів (далі - комітет) - посадові та інші особи Руднянськоїсільської ради (далі - замовник), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ) (далі - Закон).
2. Метою створеннякомітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.
3. Комітет у своїйдіяльностікеруєтьсяположенням про комітет з конкурснихторгів, Законом ( 2289-17 ) та іншими нормативно-правовими актами.

II. Порядок створення та організаціядіяльностікомітету

1. Склад комітету та положення про ньогозатверджуютьсярішеннямРуднянської сільською ради. Доскладукомітету не можутьвходитипосадові особи та представникиучасників, члени їхсімей, а такожнароднідепутатиУкраїни, депутатиВерховної Ради АвтономноїРеспублікиКрим.
Зміни до складу членівкомітетузатверджуютьсярішенням
Руднянської  сільської ради.

 2. До складу комітету входить не менше п'яти осіб. Членство в комітеті не має створювати протиріччя між інтересами Руднянської сільської ради та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

3. Керівництвороботоюкомітетуздійснюєйого голова, якийпризначаєтьсярішеннямРуднянської сільської ради та можемати право на підписаннядоговорів про закупівлю. Голова комітетуорганізовує роботу комітету і несеперсональнувідповідальність за виконанняпокладених на комітетфункцій.

  4. Голова комітетупризначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря з числа членівкомітету та визначаєфункції кожного члена комітету. Уразівідсутностіголовикомітетуйогообов'язки

виконує заступник головикомітету (якщопризначенокількохзаступниківголовикомітету, то голова визначаєсеред них виконуючогообов'язкиголовикомітетунаперіодсвоєївідсутності). За рішеннямкомітетуможутьзалучатисьслужбові (посадові) та інші особи структурнихпідрозділівзамовника для наданняконсультацій з технічнихпитань, щозазначені в документаціїконкурснихторгів.

5. Формою роботикомітету є засідання, якіскликаються головою комітету. Перелікпитань, щопідлягаютьрозгляду на засіданнікомітету, та порядок деннийдоводяться до членівкомітету не пізнішеніж за два дні до засідання.

6. На засіданняхкомітетупідлягаютьрозглядутакіпитання:
плануванняздійснення процедур закупівель;
складення та затвердженнярічного плану державнихзакупівель;
вибірпроцедуризакупівлі;
іншіпитаннявідповідно до Закону.

7. Рішення з питань, щорозглядаються на засіданняхкомітету, приймаються простою більшістюголосів у присутності не меншедвохтретинчленівкомітету. За умовирівногорозподілуголосів голос головикомітету є вирішальним.

8. Рішеннякомітетуоформляється протоколом, якийпідписуєтьсяусіма членами комітету, присутніми на засіданнікомітету. У разівідмови члена комітетупідписати протокол про цезазначається у протоколііззазначенням причин відмови.


III. Головні функції комітету

Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:
планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);
складення та затвердження річного плану державних закупівель; здійснення вибору процедури закупівлі;
проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників; забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивного та чесного вибору переможця; надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;
організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів

(цінових та кваліфікаційнихпропозицій), забезпечуєвибірнайбільшекономічновигідноїпропозиції на підставікритеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурснихторгів (кваліфікаційнійдокументації);
проведенняпереговорів з учасниками при проведенніпроцедуризакупівлі в одного учасника; оформленнядокументів, необхідних для погодженнязастосуванняпроцедуризакупівлі в одного учасника у встановленомузаконодавством порядку;
забезпеченняскладання, затвердження та зберіганнявідповіднихдокументів з питаньдержавнихзакупівель, визначених Законом ( 2289-17 );
оприлюдненняінформації про здійсненнязакупівельвідповідно до вимог Закону ( 2289-17 ); веденнянеобхідноїзвітностіщодоздійснення процедур закупівельвідповідно до вимогзаконодавства;
вжиття на добровільнійосновіналежнихзаходів, у тому числі з призупиненнямпроцедуризакупівлі, для врегулюванняпитань, зазначених у зверненні з вимогоющодоусуненняпорушенняпід час проведенняпроцедуризакупівлі;
забезпеченнянаданняінформації, у тому числідокументів, необхідних для розглядускарг, якібуло подано до органу оскарження;
сприяння органам, щоздійснюютьдержавнерегулювання та контроль у сферізакупівель, у виконанні ними своїхповноваженьвідповідно до законодавства, зокремастворенняналежних умов для проведенняперевірок,
надання у встановлений строк необхіднихдокументів і відповіднихпояснень; здійсненняіншихдій, передбачених Законом ( 2289-17 ).


IV. Права та обов'язкичленівкомітету


1. Члени комітету мають право: виносити питання на розгляд комітету; ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель; одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель; 

заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету; здійснювати інші дії, передбачені Законом ( 2289-17 ).

 2. Члени комітету зобов'язані:
організовувати та проводити процедури закупівель; брати участь в усіх його засіданнях особисто; забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний вибір переможця; в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані;
сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері

закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель; пройти навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому Міністерством економіки України. Члени комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійсненні інших дій, передбачених Законом ( 2289-17 ).
Члени комітету зобов'язані дотримуватися вимог положення про комітет з конкурсних торгів, Закону ( 2289-17 ) та інших нормативно-правових актів, об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Міністерству економіки України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

 3. Голова комітету:
організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;
приймає рішення щодо проведення засідань комітету; визначає дату і місце проведення засідань комітету; пропонує порядок денний засідань комітету; веде засідання комітету;
призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;
визначає функції кожного члена комітету; уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету; здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Рішенняголовикомітетущодопризначення заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету, визначенняфункцій кожного члена комітету та вирішенняіншихпитаньзаносяться до протоколу засіданнякомітету.

  4. Секретар комітету призначається головою комітету у встановленому цим положенням порядку, який забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу рганізаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

  5. Секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов'язки голови) і скріплені печаткою замовника.

6. За відсутності секретаря комітетуйогообов'язкивиконуєінший член комітету, визначений головою комітету.

V. Відповідальність
1. Члени комітетунесутьперсональну відповідальність за прийняті ними рішеннявідповідно до законівУкраїни.

2. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економіки України з питань закупівель.

 

 

 

 


Секретарсільської ради                                                Н.І.Макаренко

                                                                                                                                                                      Додаток 1

            ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                                 рішенням
XXІ сесії VІ скликання
Руднянської сільської  ради
                                                                                                           від 30 січня 2013р

 

 

 

СКЛАД
комітету з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
 Руднянської сільської  ради

 

Кадирова  Алла Тофіківна - голова комітету, сільський голова;

Члени комітету:

Масло Ірина Василівна – головнийбухгалтер;

Циба Валентина Петрівна   - депутат сільської ради;

Скок Світлана Володимирівна  директор Будинку культури

Москаленко Марія Петрівна  - завідуюча ДНЗ «Берізка»;

 

 

 

 

                     Секретар сільської ради                            Н.І.Макаренко