Про затвердження Положення про порядок списання майна комунальної власності територіальної громади села Рудня                        

Р У Д Н Я Н С Ь К А   СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського району   Київської  області

 

Р І Ш Е Н Н Я

Восьмої  чергової  сесії VІІ скликання

 

Від    16 серпня    2016 року                                                                                 №89

Про затвердження Положення про                                                                                                 порядок списання майна                                                                                                            комунальної власності територіальної   громади села Рудня 

   

На виконання Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідно до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314, та з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання комунального майна територіальної громади села Рудня, сесія сільської ради, 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок списання майна комунальної власності територіальної громади села Рудня (додаток 1).

2. Утворити постійно діючу комісію з питань списання майна комунальної власності територіальної громади села Рудня (додаток 2).

3. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань списання майна комунальної власності територіальної громади села Рудня (додаток 3)

            4. Секретарю сільської ради здійснити оприлюднення даного проекту рішення на офіційному сайті сільської ради rudnya-sr@ukr.net в термін відповідно до чинного законодавства.

            5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, житлово-комунального господарства.

 

Сільський голова                                                                       О.П.Карчевський 

                                                                                       

                                                                                                                            Додаток 1

                                                                                            до рішення Руднянської сільської ради

від 16.08.2016р    №  89

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок списання майна комунальної власності

територіальної громади села Рудня

 

Загальна частина

1. Положення розроблене з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання комунального майна, яке заходяться на балансі підприємств, організацій, установ комунальної власності територіальної громади села Рудня або використовуються на умовах оренди і безоплатного користування, та застосовується при списанні:

1.1. об'єктів незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальних активів, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), інших необоротних матеріальних активів (далі - майно);

2. У цьому Положенні суб’єктами господарювання є комунальні підприємства, організації та установи в господарському віддані або оперативному управлінні яких знаходиться майно комунальної власності, або інші особи, які використовують це майно на умовах оренди та безоплатного користування.

Суб’єктом управління у цьому Положенні визначено Руднянську сільську раду.

3. Терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

4. Дія цього Положення не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об'єкти житлового фонду,  державний матеріальний резерв, об'єкти цивільної оборони, цілісні майнові комплекси підприємств тощо).

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення списуються відповідно до положень законодавства, яке ураховує специфіку їх збереження, використання, списання, утилізації тощо.

Запаси списуються згідно Інструкції з обліку запасів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 8 грудня 2000 р. N 125 «Про затвердження Інструкції з обліку запасів бюджетних установ» та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. N 246 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку».

5. Відповідно цього Положення списанню підлягає майно:

- що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане комунальним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне);

- у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням;

- або майно пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає;

- або майно виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

5.1. При цьому списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо.

Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей». 

Прийняття рішення про списання майна

6. Списання майна здійснюється Руднянською сільською радою, на балансі якої воно перебуває, на підставі прийнятого на сесії сільської ради рішення про надання згоди на його списання.

Списання майна здійснюється за умови врахування особливостей правового режиму майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном).

Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів суб'єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 10 тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника такого суб'єкта відповідно до цього Положення (за винятком підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію).

Списання майна, що перебуває на балансі суб'єкта управління, здійснюється таким суб'єктом відповідно до цього Положення.

7. З метою отримання згоди на списання майна суб’єкт господарювання подає суб'єкту управління разом із зверненням стосовно списання майна такі документи:

1) відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім об'єктів незавершеного будівництва), згідно з додатком 1 Положення;

2) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 2 Положення;

3) акт технічного стану майна, затверджений керівником суб'єкта господарювання;

4) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

5) відомості про об'єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

У разі потреби суб'єкт управління може запитувати від суб’єкта господарювання додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про списання майна (технічні паспорти, судові документи, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори або їх проекти тощо).

8. Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна приймається відповідним суб'єктом управління протягом 30 днів з дати надходження документів, зазначених у пункті 7 цього Положення.

Рішення про надання згоди на списання майна оформлюється у формі рішення сільської ради, а про відмову в наданні такої згоди - у формі листа. Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна приймається у разі, коли:

майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 5 цього Положення;

суб'єкт управління визначив інші шляхи використання майна, що пропонується до списання;

суб’єкт господарювання подав передбачені цим Положенням документи з порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності;

відповідно до законодавства заборонено розпорядження майном.

9. Для розгляду документів, підготовки пропозицій щодо списання майна суб'єкт управління утворює комісію з розгляду питань стосовно списання майна.

У разі потреби комісія з розгляду питань стосовно списання майна може провести додатковий огляд майна, що пропонується до списання.

 

Утворення суб’єктом господарювання комісії із списання майна, її завдання та повноваження

10. Для встановлення факту непридатності майна і неможливості та /або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна утворюється комісія із списання майна (далі - комісія), головою якої є спеціаліст по земельним питанням сільської ради, а членами - головний бухгалтер, працівники інженерних, технічних, технологічних, будівельних, обліково-економічних та інших служб суб’єкта господарювання, а також залучені за вимогою суб'єкта управління його представники та інші фахівці.

Склад комісії затверджується розпорядчим актом за підписом керівника суб’єкта господарювання.

11. Для встановлення факту непридатності використання майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій (автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників тощо), суб’єкт господарювання залучає для участі в роботі комісії представника відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.

12. У разі потреби та/або необхідності врахування галузевих особливостей списання майна суб’єктом господарювання можуть залучати для участі в роботі комісії фахівців відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів тощо (за згодою).

13. У разі порушення проти суб’єкта господарювання справи про банкрутство суб’єкт  управління, керівник суб'єкта господарювання або арбітражний керуючий утворює комісію, до складу якої включаються голова комісії - керівник суб'єкта господарювання або арбітражний керуючий та члени комісії, визначені у пунктах 10 - 12 цього Положення.

14. Комісія:

1) проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;

2) проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, поетажних планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;

3) визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;

4) установлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі);

5) визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об'єкта, що підлягає списанню;

6) здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

7) складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою.

15. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:

1) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

2) акти технічного стану майна, що пропонується до списання;

3) акти на списання майна;

4) інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).

У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільним, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого.

Протокол засідання комісії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.

У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї.

Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником суб’єкта господарювання.

Механізм списання майна

16. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття відповідним суб'єктом управління рішення про надання згоди (згідно з цим Положенням) на списання майна (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи стихійного лиха).

17. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Порядком забезпечується безпосередньо суб’єктом господарювання, на балансі якого перебуває майно.

18. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

19. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства.

20. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб’єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

21. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

22. Кошти, що надійшли в результаті списання майна, спрямовуються відповідно до вимог законодавства.

23. Суб’єкти господарювання, на балансі яких перебувало майно, подають суб'єкту управління у місячний строк після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна згідно з додатком 3 Положення.

У разі наявності зауважень до звіту суб'єкт управління повертає його суб'єктові господарювання для врахування зауважень та подання протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду.

24. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання суб'єктом господарювання суб'єкту управління звіту про списання майна.

25. Керівник суб’єкту господарювання та члени комісії забезпечують згідно із законодавством подання суб'єкту управління достовірних матеріалів, передбачених цим Положенням.

26. Керівник суб’єкту господарювання організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цього Положення.

27. Суб'єкт управління забезпечує у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за дотриманням вимог цього Положення та цільовим використанням коштів.

 

 

Секретар сільської  ради                                                                       Н.І.Макаренко

 


 


Додаток 2

до рішення Руднянської сільської ради

від   16.08. 2016 р. № 89

 

 

 

 

Склад

постійно діючої комісії з питань списання майна комунальної власності територіальної громади с. Рудня Броварського району Київської області 

 

Голова комісії -       , секретар сільської ради;

Секретар  комісії  - , головний бухгалтер сільської ради; 

Члени комісії :

, землевпорядник сільської ради;

, директор Руднянської ЗОШ

, голова постійної депутатської комісії з питань реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу

 

 

 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                Н.І.Макаренко

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення Руднянської сільської ради

                                                                                                      від 16.08.2016 р. № 89

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про постійно діючу комісію з питань списання майна комунальної  власності територіальної громади с. Рудня Броварського району Київської області 

1. Постійно діюча комісія з питань списання майна комунальної власності територіальної громади с. Рудня Броварського району Київської області (далі - Комісія), створена відповідно до пункту 9 Положення про порядок списання майна комунальної власності територіальної громади с. Рудня Броварського району Київської області, з метою дотримання чинного законодавства України при списанні комунального майна та посилення контролю при здійсненні зазначених дій підприємствами, організаціями та установи в господарському віддані або оперативному управлінні яких знаходиться майно комунальної власності, або яке використовується на умовах оренди та безоплатного користування (далі - суб’єкти господарювання).

2. Комісія у своїй роботі керується Господарським кодексом України, Законом України          “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314 “ Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності ”, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Завданням Комісії є розгляд документів, підготовка пропозицій щодо списання майна комунальної власності територіальної громади с. Рудня Броварського району Київської області та підвищення контролю за дотриманням встановленого чинним законодавством порядку списання такого майна.

4. Комісія у разі необхідності має право:

- робити запити до керівників суб’єктів господарювання про надання додаткових документів;

- при розгляді матеріалів про списання майна, знос якого відповідно до бухгалтерського обліку становить менше 100 відсотків, запрошувати на засідання представників суб’єктів господарювання, які несуть відповідальність за передчасне виведення основних засобів з експлуатації.

5. Комісія розпочинає свою діяльність з моменту прийняття рішення про її утворення. Керує роботою Комісії і проводить її засідання голова Комісії, а у випадку його відсутності – члени комісії обирають головуючого на засіданні комісії.

6. Робочим органом з організаційного забезпечення діяльності Комісії є виконавчий комітет Руднянської сільської ради . Організаційне забезпечення передбачає:

- розгляд пакету документів та підготовку пропозицій, які надаються на розгляд Комісії, про можливість і доцільність списання майна;

- підготовку проекту рішення про надання згоди на списання комунального майна територіальної громади села Рудня або про відмову в наданні такої згоди.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

7. Голова Комісії в межах своєї компетенції:

- скликає та проводить засідання Комісії.

8. Секретар Комісії:

- готує до розгляду згідно з порядком денним Комісії пропозиції на підставі поданих документів;

- проводить роботу з підготовки проведення засідань Комісії, формування порядку денного і протокольного оформлення підсумків засідань;

- веде протокол засідання та доводить рішення Комісії і протокольні доручення до відома членів Комісії для виконання.

9. За розпорядженням голови Комісії, Комісія може приймати рішення з окремих питань у робочому порядку шляхом погодження проекту рішення членами Комісії. Рішення Комісії вважається прийнятим у робочому порядку, якщо його погодили не менше двох третин її членів.

10. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується усіма членами комісії, присутніми на її засіданні.

11. Надання згоди на списання комунального майна оформлюється у вигляді рішення Руднянської сільської ради, а відмова в наданні такої згоди - у формі листа виконкому сільської ради, після підписання протоколу Комісії.

 

 

Секретар сільської ради                                              Н.І.Макаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту регуляторного акту - рішення Руднянської сільської ради

«Положення про порядок списання майна комунальної власності територіальної громади села Рудня»

 

Проблема, яку передбачається розв’язати

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007р. №1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності» та від 06.06.2007р., орган місцевого самоврядування має право впорядкувати процедуру списання майна, що належить територіальній громаді села.

 

Цілі регулювання

-         встановлення єдиних вимог до порядку списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади села Рудня, а саме: матеріальні активи, що відповідно до законодавства визначаються основними фондами (засобами) та об’єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції необоротні матеріальні активи).

 

Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

 

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

- забезпечує часткове досягнення цілей державного регулювання

 

- проблема не розв’язується;

- неповна відповідність принципам регуляторної політики; адекватності, збалансованості, прозорості, ефективності та врахування громадської думки.

Обраний спосіб

- побудований відповідно до вимог чинного законодавства;

- забезпечує досягнення цілей;

- відповідає потребам у вирішенні проблем.

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;
- встановлює єдиний, чіткий, прозорий порядок списання майна.

 

Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом рішення Руднянської сільської ради «Положення про порядок списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади села Рудня» встановлюються єдині вимоги щодо порядку списання майна, що належить територіальній громаді села, умови за яких можливе списання, утворюється комісія з розгляду питань, стосовно списання майна, затверджуються зразки відповідних документів, що супроводжують списання майна.

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо списання майна, яке належить територіальній громаді села Рудня, а також сприятиме покращенню фінансової та бухгалтерської дисципліни.

 

Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Зміна чинного законодавства може мати як позитивний, так і негативний вплив на дію цього регуляторного акта. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету. Після проходження процедури оприлюднення може бути прийнятий сільською радою.

 

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Місцева влада

- встановлення єдиного порядку та вимог щодо списання майна, що є власністю територіальної громади села

- витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та виконанням його вимог

Суб’єкти господарювання

- встановлення єдиного порядку списання майна, що обліковується на балансі;

- підвищення бухгалтерської дисципліни

відсутні

Населення

-можливість громадського контролю

відсутні

Строк дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі змін у чинному законодавстві чи в інших необхідних випадках.

 

Показники результативності регуляторного акта

Статистичні показники :

  • кількість виявлених порушень за результатами списання майна суб’єктами господарювання;
  • створення позитивного іміджу місцевої влади;
  • акти нормативного характеру сільської ради з питань списання комунального майна  відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

 

Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

При проведенні відстеження результативності даного регуляторного акта будуть використовуватись статистичні дані.


п/п

Захід

Відповідальний
за виконання

1.

Проведення аналізу інформації щодо кількості допущених порушень за результатами списання майна суб’єктом господарювання після проведення перевірок відповідних контролюючих органів

Сільська рада

2.

Ефективність дії цього регуляторного акту

Постійна комісія з  питань реформування економіки, підтримки підприємництва, середнього та малого бізнесу.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведене протягом року після набрання чинності даного регуляторного акта.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснене через півтора року з дня набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься раз на кожні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

Секретар сільської ради                                                     Н.І.Макаренко