Про затвердження положення про преміювання та надання матеріальних допомог працівникам аппарату Руднянської сільської ради на 2017 рік                                  

Р У Д Н Я Н С Ь К А    СІЛЬСЬКА  РАДА

Броварського району       Київської  області

 

Р І Ш Е Н Н Я

Дванадцятої  чергової   УІІ  скликання

 

Від  25 січня  2017 року                                                                              №169

 

   Про затвердження положення про преміювання та                                                                               надання матеріальних  допомог  працівникам аппарату                                                                        Руднянської сільської ради  на 2017 рік 

    Відповідно до Закону України п.20 ст.42  “Про місцеве самоврядування в Україні”,Закону України ст.21”Про службу в органах місцевого самоврядування”постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006р.№268.“Про  упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів  виконавчої влади,органів прокуратури,судів та інших органів”, та колективного договору з метою заохочення працівників сільської ради за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи, сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити Положення про  преміювання та надання  матеріальних допомог  працівникам апарату  Руднянської сільської ради на 2017 рік  ( додається ).

2 Надати   Карчевському О.П. сільському голові у 2017 році матеріальну допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення  соціально-побутових  питань в розмірі середньомісячної заробітної плати при наявності коштів у бюджеті сільської ради .

3.Надати дозвіл сільському голові своїм розпорядженням надавати  у 2017 році працівникам аппарату  сільської ради  матеріальну допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення  соціально-побутових питань в розмірі  середньомісячної заробітної плати при наявності коштів у бюджеті сільської ради.

4 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів і цін, реформування економіки, підтримки підприємництва, житлово-комунального господарства.

  

 

Сільський  голова                                                                      О.П.Карчевський

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сільської ради

 169 від  25 січня   2017 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про преміювання   та надання  матеріальних допомог працівникам апарату  Руднянської  сільської ради на 2017 рік

 

  1. Загальні положення

1.1. Примірне положення про преміювання голови, секретаря  та працівників апарату  Руднянської сільської ради (далі – Примірне положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу», Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в ораганах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів ті інших органів» та інших нормативно-правових актів.

1.2. Голова, секретар та працівники апарату  Руднянської сільської ради (Працівники) преміюються за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання функцій (обов’язків), а також з урахуванням особистого вкладу в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць.

1.3. За рішенням сільського голови ради та у визначених ним розмірах працівникам може бути виплачена премія з нагоди державних і професійних свят, ювілейних і визначних дат в межах коштів, передбачених у кошторисі витрат на оплату праці та в межах економії фонду оплати праці.

  1. Визначення фонду преміювання

2.1. Фонд преміювання планується у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів, та економії фонду оплати праці.

2.2. Видатки на преміювання передбачаються у фонді заробітної плати.

  1. Показники та підстави преміювання

3.1. При преміюванні працівників відповідно до їх особистого вкладу у

загальні результати роботи за підсумками місяця враховуються такі показники:

– виконання заходів, передбачених планом роботи сільської ради та виконавчого комітету;

– дотримання виконавської дисципліни (своєчасність та якість виконання наказів, розпоряджень, доручень  місцевої ради  та органів вищого рівня тощо);

– якісне та своєчасне виконання посадових обов’язків, доручень голови, дотриманя трудової дисципліни;

– забезпечення своєчасної та якісної підготовки нормативно-правових актів, прогнозних показників, довідкових та аналітичних матеріалів до проектів нормативно-правових актів для розгляду на засіданнях сесії сільської ради тощо.

3.2. При преміюванні працівників за виконання особливо важливої роботи, особливих доручень сільського голови  враховуються досягнення кінцевих результатів роботи та своєчасність її виконання.

3.3.  У разі застосування до працівника дисциплінарного стягнення або заходу дисциплінарного впливу преміювання не проводиться за місяць, коли таке стягнення було застосовано, якщо інше не зазначено у відповідному розпорядженні.

  1. Розмір і порядок преміювання

4.1.  Головний бухгалтер сільської ради щомісячно  до 25  числа  розраховує суму місячного фонду преміювання, що може бути спрямована на преміювання сільського голови  та працівників;

4.2. Розмір премії визначається за показниками, зазначеними у п.3.1 та залежно від особистго внеску в загальні результати роботи

4.3. Сільському голові розмір премії в межах фонду преміювання встановлюється щомісячно  у розмірі  до 100 відсотків до посадового окладу, іншим працівникам розмір премії встановлює сільський голова в межах фонду преміювання.

4.4. Працівникам, що мали зауваження щодо неналежного виконання посадових обов’язків, доручень керівництва ради та виконкому або порушення внутрішнього трудового розпорядку розмір премії може бути зменшено або вони можуть бути позбавлені премії.  Повне позбавлення премії фіксується в розпорядженні сільського голови про преміювання із зазначенням причини її позбавлення.

4.5. Секретар   сільської ради  готує розпорядження про преміювання працівників сільської ради .

4.6. Премії не виплачуються працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, а також в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати проводяться із розрахунку середньої заробітної плати.

4.7. Працівникам, які звільнилися з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я або згідно з пунктом 1 статті 40 КЗпП України чи перейшли в порядку переведення на іншу роботу.

  1.                   Надання матеріальних допомог 

5.1.     Матеріальні допомоги на оздоровлення та поліпшення соціально-побутових умов надаються в розмірі середньомісячної заробітної плати з урахуванням всіх надбавок і доплат (надбавки за високі досягнення в праці, ранг, вислугу років) посадовим особам сільської ради та іншим штатним працівникам.

5.2.     Матеріальна допомога на оздоровлення надається  при наданні відпустки, матеріальна допомога на поліпшення соціально-побутових умов надається  один раз на рік  при  поданні заяви працівника та при наявності коштів у бюджеті сільської ради.

5.3     В разі економії фонду оплати праці можуть  преміюватись працівники до професійних, державних свят та ювілейних дат.

5.4. Під час виходу на пенсію посадовій особі, яка відпрацювала на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до категорії державних службовців не менш як 10 років, виплачується грошова допомога в розмірі  4 середньомісячних посадових окладів.                               

 6. Прикінцеві положення

6.1. Премія для працівників апарату  Руднянської сільської ради  виплачується у термін, що визначений  для виплати заробітної плати  на підставі розпорядження сільського голови.

Сільському  голові  згідно  рішення  сесії  сільської ради (відповідним розпорядженням сільського голови з фіксованою сумою премії з подальшим затвердженням на наступній сесії сільської ради).

6.2.Усі спори, що виникають при нарахуванні та виплаті премій, вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

6.3. Дане положення має нормативний характер, його дія  розповсюджується на сільську раду і діє на протязі до прийняття нового.

6.4. Будь-які зміни та доповнення до даного положення можуть вноситися тільки на сесії сільської ради.

 

 

Секретар  ради                                                                    Н.І.Макаренко