Про затвердження регламенту роботи Руднянської сільської ради 

 


                                                                                                              

РУДНЯНСЬКА     СІЛЬСЬКА    РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ   КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

ІІ  чергової  сесії  VІІ  скликання

 

      від  23  листопада  2015 року                                                              №  8

 

   Про затвердження

регламенту роботи

Руднянської  сільської ради

             

                       

                       Відповідно до п.1 частини І ст.26, частини 13 ст.46  Закону України      «Про місцеве самоврядування в Україні»  сесія сільської  ради

 

                                             

 

                            В И Р І Ш И Л А :

 

                     

               Затвердити  регламент  роботи  Руднянської  сільської  ради VІІ скликання

                                       

                                               (Додається)

 

            

 

 

 Сільський голова       О.П.Карчевський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням  2-ї сесії сільської ради  VІІ скликання   від   23 листопада  2015 р.

№  8

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

 

Руднянської  сільської ради Броварського району Київської області      

          VІІ cкликання

 

 

РОЗДІЛИ     РЕГЛАМЕНТУ

Статті

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1-4

 

Розділ ІІ. СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 

5-30

Глава 1. Організація роботи сесії сільської ради

5-14

Глава 2. Планування роботи ради. Підготовка проектів   рішень та  інших документів сесії.

15-16

Глава 3. Пленарне засідання сільської ради.

17-21

Глава 4. Порядок прийняття рішень на пленарному засіданні ради

22-25

Глава 5. Протокол пленарного засідання ради.

26-30

 

Розділ ІІІ.   ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

31-35

 

Розділ ІV.   ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

36-39

 

Розділ V.     ДЕПУТАТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

40-43

 

Розділ VІ.   ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ І ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАННЯ

 

44-48

 

Розділ VІІ.  СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

 

49-54

 

Розділ  УІІІ.   СЕКРЕТАР  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

55-58

 

Розділ  ІХ.    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

59-66

 
Розділ Х.   КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

                        ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

67-68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1.
Цей регламент визначає порядок діяльності сільської ради - представницького органа місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду села Рудня  та здійснює від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Про службу в органах місцевого самоврядування та іншими законодавчими актами України.

 

Стаття 2.

Повноваження депутатів сільської ради при здійсненні ними своєї діяльності регулюються Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, цим Регламентом, Положеннями про органи, що утворюються сільської радою.

 

Стаття 3.

Сільська рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Рада має право укладати угоди та договори в межах своєї компетенції згідно чинного законодавства України.

На будинку, де працюють сільська рада та її виконавчий комітет, піднімається Державний Прапор України.

 

Стаття 4.

Мовою офіційного спілкування, діловодства і документації ради, її виконавчого комітету, відділів, управлінь та інших виконавчих органів є державна.

 

 

Розділ ІІ. СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

                                                 Глава 1. Організація роботи сесії сільської ради

 
Стаття 5.

Сесії сільської ради є основною формою її діяльності і відбуваються у вигляді пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Сесії можуть бути черговими і позачерговими.

У разі потреби рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення засідань постійних комісій ради, депутатських груп та фракцій, запрошення посадових осіб підприємств, установ, організацій тощо.

 
Стаття 6.

Перша сесія сільської ради нового скликання скликається сільською виборчою комісією не пізніше, ніж через місяць після обрання сільської ради у правомочному складі. Її відкриває і веде голова сільської виборчої комісії. Він інформує сільську раду про підсумки виборів депутатів сільської ради та сільського голови і визнання їх повноваження.

 
Стаття 7.

Наступні чергові сесії сільської ради скликаються сільським головою за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.

 
 
 
 
Стаття 8.
У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем сільської ради.
У цих випадках сесія сільської ради скликається:
1) відповідно до доручення сільського голови;
2) якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
 
 
 
Стаття 9.
Сесія сільської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу сільської ради, виконавчого комітету сільської ради.
 
Стаття 10.

Рішення про скликання сесії сільської ради доводиться до відома депутатів сільської ради і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сільської ради. Розпорядження сільського голови про скликання чергової сесії сільської ради із зазначенням питань, що виносяться на її розгляд, місце і час проведення публікуються в газетах, або повідомляються через інші засоби масової інформації.

З документами і матеріалами, що виносяться на розгляд сесії, депутати можуть ознайомитися у секретаря ради.

 

 

Стаття 11.

Позачергова сесія скликається сільським головою у двотижневий термін після надходження пропозиції про її скликання.

Пропозиція про скликання позачергової сесії може бути подана сільським головою (секретарем сільської ради), депутатами сільської ради, що становлять не менш як 1/3 від загального складу ради, виконавчого комітету.

У цьому випадку до апарату ради надсилаються підписані ініціатором мотивовані пропозиції щодо скликання позачергової сесії із зазначенням питань, розгляд яких пропонується, проекти рішень ради, оформлені згідно з вимогами глави 2 цього Регламенту.

Якщо у сільського глови є обґрунтовані заперечення щодо необхідності скликання позачергової сесії, то вони протягом трьох робочих днів в письмовому вигляді доводяться ініціаторам скликання позачергової сесії. У разі згоди із висновками сільського голови ініціатори офіційно відкликають свої пропозиції протягом трьох робочих днів.

У разі немотивованої відмови сільського голови скликати позачергову сесію, вона скликається секретарем сільської ради в межах строків, передбачених частиною першою цієї статті.

 

Стаття 12.

Перед початком кожного пленарного засідання ради проводиться реєстрація депутатів. Реєстрацію проводить апарат ради.

У разі неможливості прибути на сесію депутати завчасно повідомляють про це секретаря ради або сільського голову.

Перед відкриттям сесії головуючий повідомляє присутніх про підсумки реєстрації та причини відсутності депутатів.

 

Стаття 13.

Сесія сільської ради вважається правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу сільської ради. Якщо у процесі пленарного засідання з’ясовується, що сільська рада є неправомочною, то сільський голова повинен оголосити перерву і якщо після прийняття заходів кількість депутатів не відповідає вимогам щодо її правомочності (відсутність кворуму), то сільський голова закриває сесію сільської ради. У разі відсутності кворуму розпорядженням сільського голови сесія переноситься на інший час.

 

Стаття 14.

На сесії сільської ради можуть бути запрошені народні депутати України, депутати обласної, районної  ради, помічники-консультанти депутатів сільської ради. При необхідності на сесію сільської ради запрошуються керівники державних, комунальних та інших форм власності підприємств, установ та організацій, виконавчих органів сільської ради, політичних, громадських організацій, трудових колективів, преси, радіо, телебачення та інші особи.

Запрошені особи не повинні втручатися у роботу сесії, зобов’язані дотримуватися порядку. У разі порушення порядку, вони за рішенням сесії можуть позбавитися права бути присутніми на сесії.

Аудіо-, відеозапис на пленарному засіданні сільської ради здійснюється лише за згодою депутатів шляхом голосування.

 

Глава 2.  Планування роботи ради.

Підготовка проектів рішень та інших документів сесії.

 

Стаття 15.

Робота ради планується на рік.

Пропозиції щодо питань для розгляду на пленарних засіданнях ради вносяться сільським головою, головами постійних комісій, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян.

Проект плану роботи ради попередньо розглядається у постійних комісіях сільської ради, вноситься сільським головою та затверджується рішенням ради не пізніше останньої сесії перед початком нового півріччя.

На пленарних засіданнях ради періодично заслуховується звіт про хід виконання плану роботи ради.

 

Стаття 16.

Проекти рішень на пленарні засідання сільської ради виносяться сільським головою, секретарем сільської ради, депутатами не пізніше, ніж за 12 днів до сесії сільської ради.

 

 

Глава 3. Пленарне засідання сільської ради.

 

Стаття 17.

Пленарні засідання сільської ради проводяться у кабінеті сільського голови або іншому місці.

 
Стаття 18.
Сесію сільської ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках, передбачених Регламентом - секретар сільської ради . 
 
Стаття 19.

Головуючий на пленарному засіданні ради:

-   відкриває, веде та закриває пленарне засідання ради, оголошує перерви;

-   забезпечує дотримання депутатами норм цього Регламенту;

-   організовує розгляд питань порядку денного;

-   надає слово депутатам та запрошеним;

-   оголошує заяви, повідомлення, інформацію;

-   ставить питання на голосування, оголошує його результати;

-   вживає заходи щодо підтримання порядку на пленарному засіданні ради;

 

-   підписує рішення, що прийняті на сесії;

-   здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту та діючого законодавства України.

Під час пленарного засідання головуючий утримується від коментарів та оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення Регламенту, недодержання депутатської етики на пленарних засідань тощо.

 

Стаття 20.

Обговорення питань на сесії ради включає:

- доповідь, запитання доповідачеві, відповіді на них;

- співдоповіді (в разі потреби), запитання співдоповідачам, відповіді на них;

- виступи представників постійних комісій, уповноважених депутатських фракцій чи груп, депутатів;

- заключне слово доповідача та співдоповідачів.

За рішенням сесії може встановлюватися загальний час на виступи, відповіді, запитання тощо.

 

Стаття 21.

Доповідати питання на пленарному засіданні сільської ради мають право:

-   сільський голова,

-   секретар сільської ради,

-   голови постійних депутатських комісій.

-   депутати,

-   заступник сільського голови,

-  керівники комунальних підприємств, установ та організацій.

 

 

Глава 4. Порядок прийняття рішень на пленарному засіданні ради.

 

Стаття 22.

Рішення сільської ради правомочне, якщо воно прийняте простою більшістю від загального складу сільської ради. При встановленні результатів голосування до загального складу сільської ради включається сільський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні сільської ради, і враховується його голос.

При голосуванні депутат має один голос і подає його за, проти , чи утримується від голосування.

Голосування здійснюється депутатом сільської ради особисто.  

 

Стаття 23.

Рішення сільської ради приймається відкритим голосуванням (у тому числі поіменним).

При поіменному голосуванні кожен депутат, присутній на сесії, та сільський голова у списку для поіменного голосування проти свого призвіща особисто робить запис “за”, “проти” або “утримався” та власноручний підпис.

Секретар ради підраховує голоси, результати голосування заносяться до протоколу. Список для поіменного голосування та протокол надається головуючому для доведення результавтів голосування до відому депутатів. Список для поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії.

 

Стаття 24.

Рішення сільської ради підписується особою, яка головувала на сесії, в п’ятиденний термін з моменту його прийняття.

 

 

 

 

 

Стаття 25.

Рішення сільської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським головою і внесено на повторний розгляд сільської ради із обгрунтуванням зауважень. Сільська рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо сільська рада відхилила зауваження сільського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу сільської ради, воно набирає чинності.
 
 

                         Глава 5. Протокол пленарного засідання ради.

 

Стаття 26.

У протоколі засідання сільської ради зазначаються:

-   дата, час і місце проведення пленарного засідання сільської ради;

-   число депутатів, обраних до сільської ради і число присутніх;

- порядок денний сесії сільської ради, прізвище, посада головуючого на засіданні, доповідача та співдоповідача з кожного питання;

- прізвища депутатів сільської ради, які приймають участь в обговоренні, внесли запит, поставили письмово або усно запитання доповідачам; та посада – для осіб, що не є депутатами сільської ради;

- прізвища депутатів сільської ради , які проголосували “за”, “проти”, “утримались”, не прийняли участі в прийнятті рішення при поіменному голосуванні;

- перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих “за”, “проти”, “утрималися”, кількість депутатів сільської ради, які не прийняли участі в голосуванні.

 

Стаття 27.

Якщо сесія сільської ради триває кілька днів, протоколи засідань складаються кожного дня окремо.

 

Стаття 28.

Пленарні засідання сільської ради можуть стенографуватися та записуватися на магнітну стрічку при наявності відповідних засобів.

 

Стаття 29.

Протокол засідання сільської ради візується секретарем сільської ради та підписується головуючим на пленарному засіданні ради.

 

Стаття 30.

Оригінали протоколів сесій сільської ради  зберігаються в сільській раді до закінчення терміну повноважень ради, а після цього здаються до сільського архіву на постійне зберігання.

 

 

 

Розділ ІІІ. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 31.

Постійні комісії сільської ради є органами сільської ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень сільської ради, її виконавчого комітету.

 

 

Стаття 32.

Постійні комісії сільської ради обираються сільської радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. Протягом терміну своїх повноважень сільська рада може утворити нові постійні комісії, внести зміни до складу комісій. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

 

Стаття 33.

Депутат сільської ради може входити до складу лише однієї постійної комісії ради. Депутати сільської ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах..
До складу постійних комісій сільської ради не можуть бути обрані сільський голова, секретар сільської ради.

 

Стаття 34.

Постійні комісії сільської ради за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти программ соціально-економічного і культурного розвитку, сільського бюджету, вивчають і готують питания про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд сільської ради, розробляють проекти рішень сільської ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 

Стаття 35.

Постійні комісії сільської ради є підзвітними сільській раді та відповідальними перед нею. Постійні комісії сільської ради діють на підставі Положення, затвердженого сільською радою.

 

Розділ ІV. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 36.

Тимчасові контрольні комісії сільської ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених сільської радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд сільської ради.

 

Стаття 37.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії сільської ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 38.

Засідання тимчасових контрольних комісій сільської ради проводяться, як правило, закрито. Депутати, сільської ради які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її  роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з їх роботою.

 

Стаття 39.

Повноваження тимчасової контрольної комісії сільської ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень сільської ради, яка створила цю комісію.
 

Розділ V. ДЕПУТАТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 40.

Повноваження депутата сільської ради починаються з моменту офіційного оголошення сільською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата сільської ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених діючим законодавством України.

 

Стаття 41.

Депутат сільської ради представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності сільської ради та утворюваних нею органів,  несе обов’язки перед виборцями, сільської радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат сільської ради, крім секретаря сільської ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій сільської ради.

 

Стаття 42.

Депутат сільської ради має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у  відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.
Депутат сільської ради має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними питань та прийнятті рішень, що зачіпають інтереси виборців чи територіальної громади, від яких його обрано.

 

Стаття 43.

Депутат сільської ради зобовязаний періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати про свою роботу перед виборцями. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів перед виборцями та сприяє їх організації.
Депутат сільської ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутату у зв’язку з його депутатською діяльністю.
 
 
Розділ VІ. ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ І ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАННЯ

 

Стаття 44.

Депутатський запит - це підтримана сільської радою вимога депутата сільської ради до посадових осіб сільської ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.

 

Стаття 45.

Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом сільської ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії сільської ради або дано депутату сільської ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії сільської ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

Стаття 46.

Депутатський запит може бути внесений депутатом сільської ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні сільської ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання сільської ради.

 

 

Стаття 47.

Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні сільської ради. Сільська рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата сільської ради. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений сільською радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього сільській раді і депутату сільської ради. Якщо запит з обєктивних причин не може бути розглянуто у встановлений сільською радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раду та депутата сільської ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні сільської ради.

 

Стаття 48.

Депутат сільської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів сільської ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні сільської ради.
За результатами розгляду відповіді на депутатський запит сільська рада приймає відповідне рішення. Сільський голова або секретар сільської ради на сесії інформує депутатів про виконання депутатських запитів. При необхідності (на розсуд депутата) депутатський запит і відповідь на нього доводиться безпосередньо або через засоби масової інформації до відома виборців.
 
 
Розділ VІІ. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА
 

Стаття 49.

Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади села. Сільський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, в порядку, визначеному діючим законодавством України, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

 

Стаття 50.

Сільський голова очолює виконавчий комітет сільської ради, головує на її засіданнях.

 

Стаття 51.

Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні сільської ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень. У разі дострокового припинення повноважень сільського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень, повноваження сільського голови здійснює секретар сільської ради. Секретар сільської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського голови і до моменту вступу на  посаду новообраного сільського голови відповідно до діючого законодавства України.

 

 

 

Стаття 52.

                                                                    Сільський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території села, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених Законом України Про місцеве самоврядування в України, роботу сільської ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення сільської ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд сільської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря сільської ради;

5) вносить на розгляд сільської ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету сільської ради;

6) вносить на розгляд сільської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів сільської ради, апарату сільської ради та її виконавчого комітету;

7) здійснює керівництво апаратом сільської ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії сільської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій сільської ради і головує на пленарних засіданнях сільської ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд сільської ради проектів программ соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені сільською радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, сільської ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних, коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним сільської радою;

14) представляє територіальну громаду села Рудня, сільську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, обєднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до діючого законодавства України;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження сільської ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, сільської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до діючого законодавства України, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження сільської ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на території села додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені діючим законодавством України;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

21) забезпечує в межах повноважень, визначених діючим законодавством України, організацію охорони громадського порядку і громадську безпеку на відповідній території.

 

 

 

Стаття 53.

Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою села Рудня, відповідальним - перед сільською радою.

 

Стаття 54.

Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів сільської ради сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед сільської радою про роботу виконавчих органів сільської ради у будь-який визначений ними термін.

 

 

Розділ УІІІ. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 55.

Секретар сільської ради обирається за пропозицією сільського голови сільською радою з числа її депутатів та працює у сільській раді на постійній основі.
У разі звільнення з посади секретаря сільської ради, у випадку відсутності сільського голови, у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень, сільська рада із свого складу за пропозицією однієї третини депутатів від загального складу сільської ради обирає секретаря сільської ради, який працює у сільській раді на постійній основі.

 

Стаття 56.

Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено діючим законодавством України.

 

Стаття 57.

Секретар сільської ради:
1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в України”, здійснює повноваження сільського голови;
2) скликає сесії сільської ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в України”, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії сільської ради, питання, які передбачається внести на розгляд сільської ради;
3) веде засідання сільської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в України”;
4) організує підготовку сесій сільської ради, питань, що вносяться на розгляд сільської ради;
5) забезпечує своєчасне доведення рішень сільської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;
6) за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій сільської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
7) сприяє депутатам сільської ради у здійсненні їх повноважень;
8) організує  за  дорученням сільської ради відповідно до діючого законодавства України здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
 
 
10) вирішує за дорученням сільського голови або сільської ради інші питання, пов'язані з діяльністю сільської ради та її органів.

 

Стаття 58.

Повноваження секретаря сільської ради вважаються достроково припиненими за рішенням сільської ради у разі:
- його звернення з особистою заявою до ради про складання ним повноважень;
- припинення його громадянства;
- набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
- порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою діяльністю;
- визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
- його смерті.
Пропозиції з цього питання на розгляд ради вносяться сільським головою на вимогу не менш як третиною депутатів від загального складу ради.
Рішення про припинення повноважень секретаря ради приймається шляхом голосування.
 

 

Розділ ІХ. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 59.

Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет Руднянської сільської ради, який утворюється сільською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень сільської ради, сільського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

 

Стаття 60.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається сільською радою за пропозицією сільського голови. Персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджується сільською радою за пропозицією сільського голови.
Очолює виконавчий комітет сільської ради сільський голова.

 

Стаття 61.

До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати сільської ради.

 

Стаття 62.

Внесення змін до складу виконавчого комітету здійснюється рішенням сесії за пропозицією сільського голови.

 

Стаття 63.

Сільська рада може прийняти рішення про розпуск виконавчого комітету.

 

Стаття 64.

Виконавчий комітет сільської ради є підзвітним і підконтрольним сільській раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 

Стаття 65.

Сільська рада в межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільської ради.
 
 
Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними та підконтрольними сільській раді, підпорядкованими її виконавчому комітету та сільському голові.
Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються сільською радою.

 

Стаття 66.

Основною формою роботи виконавчого комітету сільської ради є його засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
Регламент виконавчого комітету затверджується на його засіданні.

 

Розділ ХКОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

Стаття 67.

Відносини сільської ради з підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності відповідному органу місцевого самоврядування.

Керівники комунальних підприємств, установ, організацій повинні звітувати голові сільської ради про результати своєї фінансово-господарської діяльності не рідше одного разу на шість місяців.

Відносини сільської ради з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законами.

Стаття 68.

Регламент набуває чинності з моменту його затвердження на сесії сільської ради і діє до прийняття нового регламенту радою наступного скликання. Протягом терміну повноважень сільської ради VІІ скликання можливе внесення змін і доповнень до цього Регламенту. Зміни, доповнення затверджує сесія сільської ради.

 

 

 

 

  Секретар Руднянської сільської ради       Н.І.Макаренко